Menu Sluiten

Privacybeleid

Geüpdatet op 10 september 2021

1. Partijen en voorwerp

Jordesign (hierna "Jordesign" of de "Verwerkingsverantwoordelijke")
Kromstraat 3, 2430 Laakdal
KBO/BTW: 0702.774.995
E-Mail: [email protected]
Telefoon: +32474173635

Jordesign stelt dit Privacybeleid vast, dat tot doel heeft de Gebruikers op
transparante wijze te informeren over de website die gehost wordt op het volgende
adres: www.jor-design.be, (hierna de "Site"), en over de wijze waarop
persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door Jordesign.

De term "Gebruiker" verwijst naar elke gebruiker, of het nu een natuurlijke of een
rechtspersoon is, die de Site bezoekt of op enigerlei wijze met de Site communiceert.

In diens hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke, bepaalt Jordesign alle
technische, juridische en organisatorische middelen en de doeleinden voor de
verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruikers. Jordesign verbindt
zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking
van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de Wet van 30 juli 2018
betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de
verwerking van persoonsgegevens (hierna de "Wet") en de Verordening (EU)
2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot
intrekking van Richtlijn 95/46/EG (d.i. de algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) of 'GDPR'; hierna de "Verordening").

Jordesign is vrij om een natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de
persoonsgegevens van de gebruikers op zijn verzoek en in zijn naam verwerkt
(hierna de "Verwerker" of "Onderaannemer"). In voorkomend geval verbindt Chateau
Royal zich ertoe een Verwerker te selecteren die voldoende garanties biedt met
betrekking tot de technische en organisatorische maatregelen voor de verwerking
van persoonsgegevens, in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Het gebruik van de Site door de Gebruikers kan leiden tot de verzameling van
persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door Jordesign, in
zijn hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke of door dienstverleners die in
naam en voor rekening van Jordesign opreden, gebeurt in overeenstemming
met de Wet en de Verordening.

Persoonsgegevens worden verwerkt door Jordesign, in overeenstemming met
de hieronder vermelde doeleinden, via de volgende methodes:
reservatie van een oppasopdracht.

3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Overeenkomstig artikel 13 van de Verordening worden de doeleinden van de
verwerking van persoonsgegevens aan de Gebruiker meegedeeld. Die doeleinden
zijn de volgende:

de uitvoering van de aangeboden diensten op de website, betaling van het
voorschot, contactgegevens

4. Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

De Gebruiker stemt ermee in dat, tijdens het bezoek en gebruik van de Site, Chateau
Royal de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt:

naam, adres, emailadres, telefoonnummer

Jordesign verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming
met de voorwaarden en principes beschreven in dit Privacybeleid.

5. Toestemming

Door de toegang tot en het gebruik van de Site verklaart de Gebruiker dat hij/zij
zijn/haar vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming voor de
verwerking van zijn/haar persoonsgegevens heeft gelezen en gegeven. Deze
overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit Privacybeleid.

Toestemming wordt gegeven door de positieve en actieve handeling waarmee de
Gebruiker het vakje voor het privacybeleid in 'hypertext link' heeft aangevinkt. Deze
toestemming is een essentiële voorwaarde voor het uitvoeren van bepaalde
handelingen op de Site of om de Gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie
aan te gaan met Jordesign. Elke overeenkomst die Jordesign en een
Gebruiker verbinden met betrekking tot de diensten en goederen die worden
aangeboden op de Site is onderworpen aan de aanvaarding van het Privacybeleid
door de Gebruiker.

De Gebruiker stemt ermee in dat de Verwerkingsverantwoordelijke, in
overeenstemming met de in dit Privacybeleid opgenomen voorwaarden en principes,
zijn/haar persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt die hij/zij op de Site of in
verband met de diensten die worden aangeboden door Jordesign, verstrekt
voor de hierboven vermelde doeleinden.

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. De
intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis
van de voorafgaande toestemming onverlet.

6. Bewaartermijn van de persoonsgegevens van de Gebruikers

Overeenkomstig artikel 13, lid 2 van de Verordening bewaart de
Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens slechts zolang als redelijkerwijs
noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Deze duur is in alle gevallen niet langer dan 2 jaar.

7. Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, medewerkers,
onderaannemers, verwerkers of leveranciers van Jordesign voor zover
adequate garanties worden geboden voor de beveiliging van de gegevens en voor
zover zij samenwerken met Jordesign voor het op de markt brengen van de
producten of het verlenen van diensten. Zij handelen onder het rechtstreekse gezag
van Jordesign, en zijn met name verantwoordelijk voor het verzamelen,
verwerken of uitbesteden van deze gegevens.

In alle gevallen leven de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie de
gegevens worden verstrekt de inhoud van dit Privacybeleid na. Jordesign zorgt
ervoor dat zij deze gegevens alleen voor de beoogde doeleinden en op een discrete
en veilige manier verwerken.

In het geval dat de gegevens aan derden zouden worden verstrekt voor doeleinden
van direct marketing of van prospectie, zal de Gebruiker vooraf geïnformeerd worden
opdat hij of zij de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming aan dit gebruik van
persoonsgegevens kan geven.

8. Rechten van de Gebruikers

De Gebruiker kan zijn rechten te allen tijde uitoefenen door een bericht per e-mail te
sturen naar het volgende adres: [email protected], of een brief per post,
vergezeld van een kopie van zijn of haar identiteitskaart aan het volgende adres:
Boerenkrijglaan 29, 2450 Meerhout.

a. Recht van toegang

In overeenstemming met artikel 15 van de Verordening, garandeert Jordesign
het recht van de Gebruiker op toegang tot zijn persoonsgegevens. De Gebruiker
heeft het recht op toegang tot deze persoonsgegevens en de volgende informatie:

 • de betrokken categorieën persoonsgegevens;
 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of
  zullen worden verstrekt;
 • in geval de ontvangers gevestigd zijn in derde landen of internationale
  organisaties zijn, de passende of geschikte waarborgen;
 • indien mogelijk, de voorgestelde opslagperiode voor persoonsgegevens of,
 • indien dit niet mogelijk is, de criteria aan de hand waarvan deze periode wordt
  vastgesteld;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering,
  als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de Verordening, en, ten minste in
  dergelijke gevallen, relevante informatie over de onderliggende logica, alsmede
  het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de

De Verwerkingsverantwoordelijke kan een redelijke vergoeding eisen op basis van
de administratieve kosten voor extra kopieën die door de Gebruiker worden
opgevraagd.

Wanneer de Gebruiker dit verzoek langs elektronische weg (bv. via het e-mailadres)
indient, worden de gegevens in elektronische vorm en voor algemeen gebruik
verstrekt, tenzij de Gebruiker anders verzoekt.

De kopie van de gegevens zal uiterlijk binnen een maand na ontvangst van de
aanvraag aan de Gebruiker worden meegedeeld.

b. Recht op rectificatie

Jordesign garandeert het recht op rectificatie en verwijdering van
persoonsgegevens aan de Gebruiker.

Overeenkomstig artikel 16 van de Verordening kunnen onjuiste, onnauwkeurige of
irrelevante gegevens te allen tijde worden gecorrigeerd of verwijderd. De Gebruiker
brengt eerst zelf de nodige wijzigingen aan vanuit zijn gebruikersaccount, tenzij deze
niet zelfstandig kunnen worden aangebracht, in welk geval de aanvraag kan worden
gericht aan Jordesign.

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke
elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van elke
rectificatie van de persoonsgegevens, tenzij een dergelijke rectificatie onmogelijk
blijkt of onevenredige inspanningen vergt. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt
de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom
verzoekt.

c. Recht op uitwissing

De Gebruiker heeft het recht om in de in artikel 17 van de Verordening genoemde
gevallen zo spoedig mogelijk de verwijdering van zijn persoonsgegevens te
verkrijgen.

Wanneer de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft
gemaakt en op grond van het vorige lid verplicht is deze te wissen, neemt de
Verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologieën
en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen,
om andere voor de verwerking verantwoordelijken die dergelijke persoonsgegevens
verwerken, ervan in kennis te stellen dat de betrokkene door deze voor de
verwerking verantwoordelijken heeft verzocht om het verband met dergelijke
persoonsgegevens of een kopie of reproductie daarvan te wissen.

De twee voorgaande leden zijn niet van toepassing voor zover een dergelijke
verwerking noodzakelijk is:

 • de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • te voldoen aan een wettelijke verplichting tot verwerking krachtens het recht
  van de Unie of het recht van de lidstaat waaronder de
  verwerkingsverantwoordelijke ressorteert, of een taak van algemeen belang of
  in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de
  verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen, uit te voeren;
 • de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke
voor de verwerking elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in
kennis van elke verwijdering van persoonsgegevens of elke beperking van de
verwerking ervan, tenzij deze openbaarmaking onmogelijk blijkt of onevenredig veel
moeite kost. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie
over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

d. Recht om de verwerking te beperken

De Gebruiker heeft recht op een beperking van de verwerking van zijn
persoonsgegevens in de in artikel 18 van de Verordening genoemde gevallen.

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke
elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke
beperking van de uitgevoerde verwerking, tenzij deze openbaarmaking onmogelijk
blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de
betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

e. Recht op gegevensportabiliteit

In overeenstemming met artikel 20 van de Verordening hebben Gebruikers recht om
van Jordesign hun persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd,
algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Gebruikers hebben het recht om
deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder
dat Jordesign dit verhindert, in de gevallen die voorzien zijn in de Verordening.

Wanneer de Gebruiker gebruik maakt van zijn recht op gegevensportabiliteit op
grond van het vorige lid, heeft hij het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van
de ene naar de andere verwerkingsverantwoordelijke te te laten overdragen, voor
zover dit technisch mogelijk is.

De uitoefening van het recht op gegevensportabiliteit doet geen afbreuk aan het
recht om gegevens te wissen. Dit recht is niet van toepassing op de verwerking die
nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening
van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

Het recht op gegevensportabiliteit heeft geen invloed op de rechten en vrijheden van
derden.

f. Recht van verzet en geautomatiseerde individuele besluitvorming

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking
van zijn/haar persoonsgegevens vanwege zijn/haar specifieke situatie, met inbegrip
van de automatisering van gegevens door Jordesign. In overeenstemming met
artikel 21 van de Verordening, zal Jordesign geen persoonsgegevens meer
verwerken, tenzij er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die
prevaleren boven de belangen en rechten en vrijheden van de Gebruiker, of voor de
vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten.

Bij de verwerking van persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden heeft de
Gebruiker te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de
hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke prospectiedoeleinden, met
inbegrip van profilering voor zover deze betrekking heeft op dergelijke prospectie.
Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking met het oog op
prospectie, worden de persoonsgegevens niet langer voor dat doel verwerkt.

g. Klachtrecht

De Gebruiker heeft het recht een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking
van zijn persoonsgegevens door Jordesign, aan de
Gegevensbeschermingsautoriteit die bevoegd is voor het Belgische grondgebied.
Meer informatie is te vinden op de website:
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

Klachten kunnen worden ingediend op de volgende adressen:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. + 32 2 274 48 00
Fax. + 32 2 274 48 35
E-mail: [email protected]

De Gebruiker kan ook een vordering tot staking indienen bij de voorzitter van de
rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.

9. Beperking van de aansprakelijkheid van de Verwerkingsverantwoordelijke

De website kan links bevatten naar andere websites van derden die niet gelinkt zijn
aan Jordesign. De inhoud van deze sites en de naleving van de Verordening en
de Wet vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Jordesign.

De houder van het ouderlijk gezag moet zijn of haar uitdrukkelijke toestemming
geven aan de minderjarige jonger dan 16 jaar om persoonlijke informatie of
gegevens middels de Site bekend te maken. Jordesign raadt personen die het
ouderlijk gezag over minderjarigen uitoefenen ten zeerste aan om een verantwoord
en veilig gebruik van het internet te bevorderen. De Verwerkingsverantwoordelijke
kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verzamelen en verwerken van
persoonlijke informatie en gegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar wier
toestemming niet effectief wordt gedekt door die van hun wettelijke ouders, noch
voor onjuiste gegevens - met name wat betreft leeftijd - die door minderjarigen zijn
ingevoerd. In geen geval worden persoonlijke gegevens verwerkt door de
Verwerkingsverantwoordelijke indien de gebruiker aangeeft dat hij/zij jonger is dan 16
jaar.

Jordesign is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van
persoonsgegevens, met name als gevolg van de aanwezigheid van virussen of na
computeraanvallen.

10. Veiligheid en beveiliging

De Verwerkingsverantwoordelijke voert technische en organisatorische maatregelen
uit om een passend beveiligingsniveau voor de verwerking en verzameling van
gegevens te waarborgen. Deze veiligheidsmaatregelen zijn afhankelijk van de
uitvoeringskosten met betrekking tot de aard, de context en de doeleinden van de
verwerking van persoonsgegevens.

De Verwerkingsverantwoordelijke gebruikt standaard encryptietechnologieën binnen
de IT-sector bij de overdracht of verzameling van gegevens op de Site.

11. Wijziging van het Privacybeleid

Jordesign behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen om te
voldoen aan de wettelijke verplichtingen in dit verband. De Gebruiker wordt daarom
verzocht regelmatig het Privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van
eventuele wijzigingen en aanpassingen. Dergelijke wijzigingen zullen op de Site
worden geplaatst of per e-mail worden verstuurd om de tegenwerpelijkheid te
waarborgen.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Dit Privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk geschil zal
worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de
maatschappelijke zetel van Jordesign.

13. Contact

Voor elke vraag of klacht met betrekking tot dit privacybeleid kan de Gebruiker
contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke op het volgende adres:
[email protected]

Ik wil een website